Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Σύντομη περιγραφή των δράσεων

Το προτεινόμενο σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών οι οποίες σχηματικά εντάσσονται στις εξής επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων:

 • Μελέτες

  Στο παρών σχέδιο περιλαμβάνονται μελέτες που συνεργούν με τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής παρέμβασης και τους στόχους του παρόντος σχεδίου.
 • Δικτύωση

  Περιλαμβάνουν ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους - ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης.
 • Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

  Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση του σχεδίου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα.
 • Κατάρτιση – Επιμόρφωση

  Οι δράσεις αυτές αφορούν στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου. Με βάση την εξειδικευμένη μελέτη αγοράς εργασίας που διενεργήθηκε για τις ανάγκες σχεδιασμού της πρότασης, στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται προγράμματα σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που αποσκοπούν στο να ενισχύσουν με γνώσεις και δεξιότητες τους ωφελούμενους έτσι ώστε : να τοποθετηθούν ως απασχολούμενοι σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, να τους προετοιμάσουν να συστήσουν ατομικές επιχειρήσεις, να τους προετοιμάσουν να συμμετάσχουν σε συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις - Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με βάση τις μνείες του Ν. 4019 για την κοινωνική οικονομία. να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες τους(νέοι επιστήμονες και αγρότες)
 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

  Με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε μια πλειάδα θεμάτων που θα εκτείνονται από την επαγγελματική τους συμβουλευτική και υποστήριξη. Επίσης θα λάβουν εξειδικευμένη συμβουλευτική για τη σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

  Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ομαλή και άρτια υλοποίηση του έργου καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του.

ΤοπΣα Κορινθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 9.00 – 14.00 στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Διεύθυνση:Ερμού 2, Κόρινθος
Τηλέφωνο:27410.24464
Email:info@topsakorinthia.gr