Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Forum Εργασίας στο Λουτράκι

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Τίτλος Έργου: «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία»
Δράση 5: Ημέρες καριέρας Δικτύωση ΑΣ και ωφελούμενων με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στη Κορινθία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης προσαρμοσμένα στις τοπικές αγορές εργασίας» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», σας προσκαλεί στο Forum Εργασίας με στόχο τη Δικτύωση ΑΣ και ωφελουμένων με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Λουτράκι – Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο.

ΤοπΣα Κορινθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 9.00 – 14.00 στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Διεύθυνση:Ερμού 2, Κόρινθος
Τηλέφωνο:27410.24464
Email:info@topsakorinthia.gr